โรงเรียนบ้านพิณโทแบบบันทึกการประพฤติฝ่าฝืน
ระเบียบ วินัย ของนักเรียน

ตัวอย่างเค้าโครงข้อสอบกลางภาค
แบบบันทึกน้ำหนัก-ส่วนสูง
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6
ปกแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบันทึกข้อความ
แบบบันทึกเงินออม
แบบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
แบบบันทึกผลกิจกรรมชุมนุม
แบบประเมินผลตนเองรายบุคคล (SAR)
แบบสรุปโครงการงานทักษะวิชาการ
ปกมาตรฐาน
แบบบัญชีครุภัณฑ์ประจำชั้นเรียน
แบบประเมินโครงการ (PDCA)
แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

Untitled Document
ความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านพิณโท ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย

 
สำนักทดสอบทางการศึกษา

กรมบัญชีกลาง

จังหวัดอุบลราชธานี

สพฐ.

กระทรวงศึกษาธิการ

สมศ.

ก.ค.ศ.

คุรุสภา

กองวิจัยตลาดแรงงาน

เว็บไซต์ Asean

สถานีตำรวจอำเภอม่วงสามสิบ

โรงพยาบาลม่วงสามสิบ

สพท. เขต 1

สนง.คณะกรรมการการ สช.

สพป.อบ. 1

อบจ.อุบลราชธานี

 
 
 
 
 
 
 
 
 


สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
คุณเข้ามาชมลำดับที่
Free Counter
เริ่มนับ 1 ตุลาคม 2555
 
 
เว็บไซต์โรงเรียนเอกชน
โรงเรียนบ้านพิณโท

โรงเรียนอาเวชมารีอา

โรงเรียนอัญสัมชัญอุบลราชธานี

โรงเรียนนันตาศึกษา

โรงเรียนพระกุมารอุบล

โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2

โรงเรียนมารีย์นิรมล

โรงเรียนเยาวเรศศึกษา

โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์

โรงเรียนพิมพ์ประภาสงเคราะห์

โรงเรียนเบญจธัญพิทยา

โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2

โรงเรียนอุบลวิทยากร


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>> ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านพิณโท "ครูสอนดี นักเรียนเก่ง มีวินัย พร้อมก้าวไปสู่อาเซียน "
เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านพิณโท
ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน
ฝ่ายงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
แจ้งกำหนดการจัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนอนุบาล 3, ป.6, ม.3 และม.6 ประจำปีการศึกษา 2559
-วันที่ 31 มี.ค. 2560 โรงเรียนบ้านพิณโทจัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนอนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้นักเรียนเตรียมความพร้อม และผู้ปกครองร่วมให้กำลังใจบุตรหลานของท่านด้วยนะครับ
แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมงานบายเนียร์พี่ ม.6 รุ่น 3 ประจำปีการศึกษา 2559
-วันที่ 31 มี.ค. 2560 ตอนกลางคืน ทางโรงเรียนบ้านพิณโท จัดกิจกรรมงานบายเนียร์ให้กับพี่ ม.6 รุ่น 3 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับพี่ ม.6 รุ่น 3 ที่จะจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นวัฒนธรรมในการจัดงานของโรงเรียนทุกรุ่น

แจ้งกำหนดการร่วมกิจกรรมกลุ่ม ปตท. เดินเครื่องโรงเรียนวิทยาศาสตร์
-วันที่ 17 พ.ย. 59 กลุ่ม ปตท. มาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านพิณโทระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อสร้างคุณภาพด้วยการศึกษายุคใหม่ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้

แจ้งกำหนดการลงแขกเกี่ยวข้าวโรงเรียนบ้านพิณโท
-วันอังคารที่ 15 พ.ย. 59 มัธยมศึกษาปีที่ 4
- วันพุธที่ 16 พ.ย. 59 มัธยมศึกษาปีที่ 3
- วันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ย. 59 มัธยมศึกษาปีที่ 2
- วันศุกร์ที่ 18 พ.ย. 59 มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ขอให้เตรียมความพร้อมเรื่องชุดแต่งกายให้พร้อมต่อการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวข้าวด้วย)

คู่มือและแนวทาง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
- กดปุ่ม ไฟล์ที่นี่
แจ้งให้คุณครู ดาวน์โหลด แบบคัดกรองบุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
- ดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบมา คลิก
Download


คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) คลิก Download
แบบคัดกรองบุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ คลิก Download
หนังสือส่งมาตรฐานการศึกษาขัั้นพื้นฐาน และปฐมวัย คลิก Download
มาตรฐานการศึกษาชาติ โรงเรียนบ้านพิณโท คลิก Download
แนบท้ายประกาศและ การกำหนดค่าเป้าหมาย ระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านพิณโท คลิก Download
ใบสมัครนักธรรมตรี โท และเอก คลิก Download
เกณฑ์การประเมิน แบบสรุปผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
หนังสือส่งมาตรฐานการศึกษาขัั้นพื้นฐาน และปฐมวัย
แนบท้ายประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียนบ้านพิณโท ๒๕๕๖

ประกาศโรงเรียนบ้านพิณโท การกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศโรงเรียนพิณโท การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาชาติ โรงเรียนบ้านพิณโท
แนบท้ายประกาศและ การกำหนดค่าเป้าหมาย ระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านพิณโท
ประกาศโรงเรียน มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
ประกาศโรงเรียนบ้านพิณโท การกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
เล่ม 1 แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เล่ม 2 การกำหนดมาตรฐานศึกษาของสถานศึกษา
เล่ม 3 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เล่ม 4 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา
เล่ม 5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
เล่ม 6 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เล่ม 7 การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา
เล่ม 8 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
การปฏิรูปกาารศึกษาในทศวรรษที่สอง (๒๕๕๒-๒๕๖๑)
คำอธิบายและระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การดําเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑)
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของ สพฐ ๕ ด้าน ๑๕ มาตรฐาน
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ ระดับปฐมวัย
หนังสือเชิญประชุม เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านพิณโท ปี ๒๕๕๕
หนังสือเชิญประชุม เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านพิณโท ปี ๒๕๕๖

หมวดกิจกรรมลดเวลาเรียน-4H
- กดปุ่ม ไฟล์ที่นี่
คู่มือและแนวทาง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
- กดปุ่ม ไฟล์ที่นี่
หลักสูตรการอบรมสื่อการเรียนการสอน (BBL)
- ท่องโลกสมอง
- สมองวัยทีน
- ความลับสมองลูก
- ครูเก่งเด็กฉลาด
- สอนคณิตศาสตร์
- สอนภาษาไทย
- โรงเรียนอนุบาลตามแนวคิด
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559  

 
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
 
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
ผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
ผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

 
แบบบันทึกกิจกรรมศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) Download
 
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 Download
 
หลักสูตรโรงเรียนบ้านพิณโท ปีการศึกษา 2557 Download
 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 
   
ประมวลภาพกิจกรรมงานบายเนียร์พี่ ม.6 รุ่น 3 ประจำปีการศึกษา 2559
ดูภาพกิจกรรม ..........
ประมวลภาพปัจฉิมนิเทศ พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
ดูภาพกิจกรรม ..........
ภาพบรรยากาศการสอบ (NT) ป.3 สนามสอบที่ 14 โรงเรียนบ้านพิณโท วันที่ 8 มีนาคม 2560
ดูภาพกิจกรรม ..........
ภาพกิจกรรมวันครู ปีการศึกษา 2559 "ครูคือปราชญ์ ศิษย์ฉลาดคู่คุณธรรม" โรงเรียนบ้านพิณโท วันที่ 16 มกราคม 2560
ดูภาพกิจกรรม ..........
ภาพผู้อำนวยการ และนักเรียนโรงเรียนบ้านพิณโท รับรางวัลลูกเสือโลก Scouts of the World Award (SWA) พร้อมร่วมทำกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำและชุมนุมรอบกองไฟตอนกลางคืน ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งจากลูกเสืออื่นทั่วโลก วันที่ 14-15 ม.ค. 60 ณ ค่ายลูกเสือแก่งกระจานริเวอร์ไซด์ จังหวัดเพชรบุรี
ดูภาพกิจกรรม ..........
ภาพกิจกรรมชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติฯ จ.นครพนม ประธานในพิธี พณฯ ท่านหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติกับโรงเรียนบ้านพิณโทในการตรวจแถวพูดคุยและร่วมถ่ายภาพร่วมกับ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ลูกเสือ โรงเรียนบ้านพิณโท วันที่ 10 มกราคม 2560 จ.นครพนม
ดูภาพกิจกรรม ..........
ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านพิณโทเข้าร่วมจัดนิทรรศการการลูกเสืออนูรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวโรกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 12สิงหาคม 2559 ระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อ.เมือง จ.นครพนม
ดูภาพกิจกรรม ..........
ภาพกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านพิณโท "รู้รักสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ" ระหว่างวันที่ 14-16 พ.ย. 59
ดูภาพกิจกรรม ..........
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับปฐมวัย
เว็บไซต์โรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านพิณโท
โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา
โรงเรียนพระกุมารอุบล
โรงเรียนอาเวชมารีอา
โรงเรียนอุบลวิทยากร
โรงเรียนสมเด็จ
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
โรงเรียนเยาวเรศศึกษา
โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
โรงเรียนปทุมวิทยากร
โรงเรียนเมืองอุบล
โรงเรียนบ้านปะอาว
โรงเรียนเบ้านด้ามพร้า
โรงเรียนเบ้านท่าสนามชัย
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
โรงเรียนบ้านโนนรัง
โรงเรียนบ้านธาตูน้อย(สิงห์ประชาฯ)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28
โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นฯ)
โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง
โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงฯ)
โรงเรียนบ้านดงยาง
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม
โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน
โรงเรียนบ้านหนองไข่นก
โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่
โรงเรียนบ้านอีต้อม
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
โรงเรียนบ้านขามน้อย
โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่
โรงเรียนบ้านยางกะเดา
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านยาง
โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ
โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
โรงเรียนบ้านหนองแล้ง
โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย
โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
โรงเรียนอัญสัมชัญอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านเหล่าแดง โรงเรียนนันตาศึกษา
® สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช)
ที่อยู่ 199 ม. 8 ถนน ชยางกูร ตำบล ม่วงสามสิบ อำเภอ ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
  
 

eeeeeee