โรงเรียนบ้านพิณโท
         
ร.ต.ต.ดร.วีระวัฒน์ พิณโท
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพิณโท
(คลิกประวัติผู้อำนวยการ)แบบบันทึกการประพฤติฝ่าฝืน
ระเบียบ วินัย ของนักเรียน

ตัวอย่างเค้าโครงข้อสอบกลางภาค
แบบบันทึกน้ำหนัก-ส่วนสูง
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6
ปกแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบันทึกข้อความ
แบบบันทึกเงินออม
แบบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
แบบบันทึกผลกิจกรรมชุมนุม
แบบประเมินผลตนเองรายบุคคล (SAR)
แบบสรุปโครงการงานทักษะวิชาการ
ปกมาตรฐาน
แบบบัญชีครุภัณฑ์ประจำชั้นเรียน
แบบประเมินโครงการ (PDCA)
แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

Untitled Document
ความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านพิณโท ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย

 
สำนักทดสอบทางการศึกษา

กรมบัญชีกลาง

จังหวัดอุบลราชธานี

สพฐ.

กระทรวงศึกษาธิการ

สมศ.

ก.ค.ศ.

คุรุสภา

กองวิจัยตลาดแรงงาน

เว็บไซต์ Asean

สถานีตำรวจอำเภอม่วงสามสิบ

โรงพยาบาลม่วงสามสิบ

สพท. เขต 1

สนง.คณะกรรมการการ สช.

สพป.อบ. 1

อบจ.อุบลราชธานี

 
 
 
 
 
 
 
 
 


สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
คุณเข้ามาชมลำดับที่
Free Counter
เริ่มนับ 1 ตุลาคม 2555
 
 
เว็บไซต์โรงเรียนเอกชน
โรงเรียนบ้านพิณโท

โรงเรียนอาเวชมารีอา

โรงเรียนอัญสัมชัญอุบลราชธานี

โรงเรียนนันตาศึกษา

โรงเรียนพระกุมารอุบล

โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2

โรงเรียนมารีย์นิรมล

โรงเรียนเยาวเรศศึกษา

โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์

โรงเรียนพิมพ์ประภาสงเคราะห์

โรงเรียนเบญจธัญพิทยา

โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2

โรงเรียนอุบลวิทยากร


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>> ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านพิณโท "ครูสอนดี นักเรียนเก่ง มีวินัย พร้อมก้าวไปสู่อาเซียน "
เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านพิณโท
ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน
ฝ่ายงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณแจ้งกำหนดการซื้อหนังสือ ชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนปีการศึกษา 2563
- โรงเรียนบ้านพิณโท เปิดจำหน่ายหนังสือ ชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
-โรงเรียนบ้านพิณโท จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 10 สิงหาคม 2561

แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2561
- โรงเรียนบ้านพิณโท จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 26 มิถุนายน 2561

แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
- โรงเรียนบ้านพิณโท จะทำการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561

แจ้งกำหนดการเลือกตั้งประธานสถานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
- กำหนดการเลือกตั้งประธานสถานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

คู่มือและแนวทาง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
- กดปุ่ม ไฟล์ที่นี่
แจ้งให้คุณครู ดาวน์โหลด แบบคัดกรองบุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
- ดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบมา คลิก
Download


คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) คลิก Download
แบบคัดกรองบุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ คลิก Download
หนังสือส่งมาตรฐานการศึกษาขัั้นพื้นฐาน และปฐมวัย คลิก Download
มาตรฐานการศึกษาชาติ โรงเรียนบ้านพิณโท คลิก Download
แนบท้ายประกาศและ การกำหนดค่าเป้าหมาย ระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านพิณโท คลิก Download
ใบลากิจและลาป่วยของนักเรียน คลิก Download
ใบสมัครนักธรรมตรี โท และเอก คลิก Download
เกณฑ์การประเมิน แบบสรุปผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
หนังสือส่งมาตรฐานการศึกษาขัั้นพื้นฐาน และปฐมวัย
แนบท้ายประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียนบ้านพิณโท ๒๕๕๖

ประกาศโรงเรียนบ้านพิณโท การกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศโรงเรียนพิณโท การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาชาติ โรงเรียนบ้านพิณโท
แนบท้ายประกาศและ การกำหนดค่าเป้าหมาย ระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านพิณโท
ประกาศโรงเรียน มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
ประกาศโรงเรียนบ้านพิณโท การกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
เล่ม 1 แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เล่ม 2 การกำหนดมาตรฐานศึกษาของสถานศึกษา
เล่ม 3 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เล่ม 4 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา
เล่ม 5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
เล่ม 6 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เล่ม 7 การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา
เล่ม 8 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
การปฏิรูปกาารศึกษาในทศวรรษที่สอง (๒๕๕๒-๒๕๖๑)
คำอธิบายและระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การดําเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑)
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของ สพฐ ๕ ด้าน ๑๕ มาตรฐาน
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ ระดับปฐมวัย
หนังสือเชิญประชุม เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านพิณโท ปี ๒๕๕๕
หนังสือเชิญประชุม เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านพิณโท ปี ๒๕๕๖

หมวดกิจกรรมลดเวลาเรียน-4H
- กดปุ่ม ไฟล์ที่นี่
คู่มือและแนวทาง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
- กดปุ่ม ไฟล์ที่นี่
หลักสูตรการอบรมสื่อการเรียนการสอน (BBL)
- ท่องโลกสมอง
- สมองวัยทีน
- ความลับสมองลูก
- ครูเก่งเด็กฉลาด
- สอนคณิตศาสตร์
- สอนภาษาไทย
- โรงเรียนอนุบาลตามแนวคิด
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562  

 
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
ผลการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ผลการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ผลการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
ผลการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
ผลการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ผลการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
ผลการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ผลการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
ผลการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ผลการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ผลการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
ผลการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ผลการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ผลการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ผลการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
ผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
ผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

 
แบบบันทึกกิจกรรมศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) Download
 
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 Download
 
หลักสูตรโรงเรียนบ้านพิณโท ปีการศึกษา 2557 Download
 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 
   
ประมวลภาพกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562
ดูภาพกิจกรรม ..........
ประมวลภาพกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ปี 2563
ดูภาพกิจกรรม ..........
ประมวลภาพโรงเรียนบ้านพิณโท เข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอม่วงสามสิบ ประจำปี 2562
ดูภาพกิจกรรม ..........
ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2562
ดูภาพกิจกรรม ..........
ประมวลภาพเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
ดูภาพกิจกรรม ..........
ประมวลภาพทัศนศึกษาดูงาน ณ อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง ปราสาทหินเมืองต่ำ และวนอุทยานเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ดูภาพกิจกรรม ..........
       
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับปฐมวัย
เว็บไซต์โรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านพิณโท
โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา
โรงเรียนพระกุมารอุบล
โรงเรียนอาเวชมารีอา
โรงเรียนอุบลวิทยากร
โรงเรียนสมเด็จ
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2
โรงเรียนเยาวเรศศึกษา
โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
โรงเรียนปทุมวิทยากร
โรงเรียนเมืองอุบล
โรงเรียนบ้านปะอาว
โรงเรียนเบ้านด้ามพร้า
โรงเรียนเบ้านท่าสนามชัย
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
โรงเรียนบ้านโนนรัง
โรงเรียนบ้านธาตูน้อย(สิงห์ประชาฯ)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28
โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นฯ)
โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง
โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงฯ)
โรงเรียนบ้านดงยาง
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม
โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน
โรงเรียนบ้านหนองไข่นก
โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่
โรงเรียนบ้านอีต้อม
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
โรงเรียนบ้านขามน้อย
โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่
โรงเรียนบ้านยางกะเดา
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านยาง
โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ
โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
โรงเรียนบ้านหนองแล้ง
โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย
โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
โรงเรียนอัญสัมชัญอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านเหล่าแดง โรงเรียนนันตาศึกษา
® สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช)
ที่อยู่ 199 ม. 8 ถนน ชยางกูร ตำบล ม่วงสามสิบ อำเภอ ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
  
 

eeeeeee